Eckersley.nl :: Tutorials and more

Disclaimer website Eckersley.nl

Door het openen van deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer.
Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat
er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen.

Eckersley.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.
Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien u aan Eckersley.nl persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Eckersley.nl vastgelegd.
De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij door u zijn verstrekt.

Feel free to steal...

Copyright © 2018 Eckersley.nl.
Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.